<< Lotto 24 - Kings of ...   Lotto 26 - Kings of ... >>

Lotto 25 - E-Auction 105

Aggiudicazione:
50,00 EUR
Numero offerte:
1


Kings of Cappadocia, Ariarathes V Eusebes Philopator (c. 163-130 BC). AR Drachm (18.5mm, 4.15g, 11h). Mint A (Eusebeia-Mazaka), year 33 (130/29 BC). Diademed head r. R/ Athena Nikephoros standing l.; monogram to outer l., inner l. and outer r., ΓΛ (date) in exergue. Simonetta (Ariarathes IV) 14a; HGC 7, 811. Near VF


Offerte

Stato lotto:
Asta chiusa